Naklejki dekoracyjne
O nasjak nakleja?materia?y i koloryindywidualne zam?wieniakoszykkontakt

Regulamin
 

§ 1 Postanowienia wstpne
1. Wikam.com.pl jest sklepem internetowym, którego wacicielem jest firma WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski Babinek 5, 74-202 Bielice. Regon  812101907, NIP 854 157 47-74, wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej pod numerem 303 prowadzonym przez Wójta Gminy Bielice z dnia 15.01.2001 r.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsibiorców korzystajcych ze sklepu i okrela zasady korzystania z tego sklepu oraz tryb i zasady zawierania umowy-sprzeday na odlego z klientem.
 
§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierajca ze Sprzedawc umow w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest zwizany bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.
2. Sprzedawca osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz pod firm WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski
3. Klient kady podmiot dokonujcy zakupów za porednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc pod adresem internetowym www.wikam.com.pl.
5. Umowa zawarta na odlego - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odlego (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecnoci stron, z wycznym wykorzystaniem jednego lub wikszej liczby rodków porozumiewania si na odlego do chwili zawarcia umowy wcznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - owiadczenie woli Klienta skadane za pomoc Formularza Zamówienia i zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy Sprzeday Produktu lub Produktów ze Sprzedawc.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, s w nim gromadzone s dane podane przez Klienta oraz informacje o zoonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji formularz dostpny w Sklepie, umoliwiajcy utworzenie konta.
10. Formularz zamówienia interaktywny formularz dostpny w Sklepie umoliwiajcy zoenie Zamówienia, w szczególnoci poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz okrelenie warunków Umowy Sprzeday, w tym sposobu dostawy i patnoci.
11. Koszyk  – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne s wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a take istnieje moliwo ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególnoci iloci produktów.
12. Produkt – dostpna w Sklepie rzecz bdca przedmiotem Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc, typu: naklejka, szablon, baner, inne dekoracje i produkty.
 
§ 3 Kontakt ze sklepem
Adres: Babinek 5, 74-202 Bielice, adres e-mail: biuro@wikam-dekoracje.pl
Numery telefonów: 91 56 44 452, 661 440 819, 663 213 843
Numer rachunku bankowego: Bank BNP Paribas 89 2030 0045 1110 0000 0188 6220
Kontakt telefoniczny w godzinach pracy: 7.00 – 17.00.
 
§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu (przegldania asortymentu, skadania zamówie na Produkty) niezbdne s:
   a. Urzdzenie kocowe z dostpem do sieci Internet, typu: komputer, laptop, tablet, smartfon.
   b. Przegldarka internetowa typu Mozilla Forefox, Google Chrome, Internet Explorer lub inna zaktualizowana i prawidowo skonfigurowana.
   c. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   d. Wczona obsuga plików cookies.
 
§ 5 Informacje ogólne
1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym s wyraone w zotych i s cenami brutto z uwzgldnieniem stawki zwolnionej vat. Sprzedawca jest zwolniony z podatku vat.
2. Sprzedawca prowadzi tylko sprzeda wysykow i jest zwolniony z obowizku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej - sprzeda bezrachunkowa. Faktura jest wystawiana na kade yczenie klienta.
3. Kocowa kwota do zapaty skada si z ceny za produkt oraz kosztu dostawy.
 
 
§ 6 Zakadanie Konta w Sklepie
1. Aby zaoy Konto w Sklepie naley wypeni Formularz rejestracji. Niezbdne jest podanie podstawowych danych osobowych, loginu oraz hasa.
2. Zaoenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie si na Konto odbywa si poprzez podanie loginu i hasa ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma moliwo w kadej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytuu jakichkolwiek opat usun Konto poprzez wysanie stosownego dania do Sprzedawcy, w szczególnoci za porednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7 Zasady skadania Zamówienia
1. Sprzeda Produktów odbywa si za porednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dob. W tym celu naley:
    a) Wybra Produkt bdcy przedmiotem Zamówienia i okreli jego cechy: wielko, kolor, odbicie lustrzane (nie w kadym przypadku) a nastpnie klikn przycisk „Dodaj do koszyka”
   b) Wybra jeden z dostpnych sposobów patnoci i wysyki.
   c) Zalogowa si lub skorzysta z moliwoci zoenia Zamówienia bez rejestracji.
   d) Jeeli wybrano moliwo zoenia Zamówienia bez rejestracji naley wpisa dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastpi dostawa Produktu, wpisa ewentualne dane do faktury vat oraz dane do wysyki jeli s inne ni dane odbiorcy Zamówienia.
   e) Klikn przycisk „Potwierdz zakup”
   f) Opaci zamówienie w okrelonym terminie.
2. Zamówienia mona skada równie telefonicznie w godzinach pracy Sklepu: poniedziaek-pitek 7.00-17.00.

 
§ 8 Metody dostawy oraz patnoci
1. Klient moe skorzysta z nastpujcych metod dostawy zamówionego Produktu:
a) Przesyka pocztex48,
b) Przesyka polecona pocztowa,
c) Przesyka kurierska DHL/DPD
d) Przesyka zagraniczna GLS
2. Klient moe skorzysta z nastpujcych metod patnoci:
a) Patno za pobraniem,
c) Patno przelewem na konto Sprzedawcy,
c) Patnoci elektroniczne,
d) Patno kart patnicz.
3. Szczegóowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod patnoci znajduj si na podstronie: Wysylka.
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzeday
1. Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamówienia za pomoc Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Regulaminu lub zoenia zamówienia telefonicznego zgodnie z § 6.
2. Po zoeniu Zamówienia Sprzedawca niezwocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczenie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjcie do realizacji nastpuje poprzez przesanie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomoci e-mail na podany w trakcie skadania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej  owiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeday. Z chwil otrzymania przez Klienta powyszej wiadomoci email zostaje zawarta Umowa Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a) patnoci przelewem, patnoci elektronicznych albo patnoci kart patnicz, Klient obowizany jest do dokonania patnoci w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeday w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b) patnoci za pobraniem przy odbiorze przesyki, Klient obowizany jest do dokonania patnoci przy odbiorze przesyki.
4. Produkt zostanie wysany przez Sprzedawc w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeeniem ustpu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas skadania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o rónych terminach dostawy, np. 24 godziny przy naklejkach jednokolorowych i 48 godzin przy naklejkach wielokolorowych, terminem dostawy jest najduszy podany termin, czyli 48 godzin.
6. Pocztek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nastpujcy sposób:
   a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday
7. Dostawa Produktu odbywa si na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i Europy.
8. Dostawa produktu jest odpatna, chyba e Umowa Sprzeday stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opaty za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) s wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakadce wysylka oraz w trakcie skadania Zamówienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.
 
§ 10 Informacje o produktach
1. Niektóre farby lateksowe bd akrylowe z dodatkiem lateksu (równie z dodatkiem ywicy) mog niekorzystnie wpywa na przyczepno naklejek ciennych. Aby sprawdzi naklejk na swojej cianie zaleca si zakup próbek lub kontakt telefoniczny, ewentualnie zakup naklejek welurowych posiadajcych mocniejszy klej.
2. Sprzedawca wykonuje równie naklejki bd szablony pod konkretne zamówienie klienta. Tworzone s wtedy inne wymiary ni standardowe, drukowane inne kolory ni standardowe - zgodnie z dyspozycj klienta. Takie naklejki i szablony nie podlegaj zwrotowi zgodnie z §11 pkt 7 Regulaminu.
 
§ 11 Prawo odstpienia od umowy
1. Konsument moe w terminie 14 dni odstpi od Umowy Sprzeday bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu okrelonego w ust. 1 rozpoczyna si od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni przewonik.
3. Konsument moe odstpi od Umowy, skadajc Sprzedawcy owiadczenie o odstpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstpienia od Umowy wystarczy wysanie przez Konsumenta owiadczenia przed upywem tego terminu.
4. Owiadczenie moe by wysane za pomoc tradycyjnej poczty, bd drog elektroniczn poprzez przesanie owiadczenia na adres email Sprzedawcy lub przez zoenie owiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy dane kontaktowe Sprzedawcy zostay okrelone w § 3. Owiadczenie mona zoy równie na formularzu, którego wzór stanowi zacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zacznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowizkowe.
5. W przypadku przesania owiadczenia przez Konsumenta drog elektroniczn, Sprzedawca niezwocznie przele Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres email potwierdzenie otrzymania owiadczenia o odstpieniu od Umowy.
6. Skutki odstpienia od Umowy:
   a) W przypadku odstpienia od Umowy zawartej na odlego Umow uwaa si za niezawart.
   b) W przypadku odstpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia Konsumenta o odstpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjtkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc.
   c) Zwrotu patnoci Sprzedawca dokona przy uyciu takich samych metod patnoci, jakie zostay przez Konsumenta uyte w pierwotnej transakcji, chyba e Konsument wyranie zgodzi si na inne rozwizanie, które nie bdzie si wizao dla niego z adnymi kosztami.
   d) Sprzedawca moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej.
   e) Konsument powinien odesa Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwocznie, nie póniej ni 14 dni od dnia, w którym poinformowa Sprzedawc o odstpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeli Konsument odele Produkt przed upywem terminu 14 dni. Produkt powinien by podobnie spakowany jak dotar do klienta: due naklejki i szablony w takturowej tubie, mae naklejki i szablony w usztywnianej kopercie. Inne produkty poodbnie jak zostay wysane do Klienta.
   f) Konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu Produktu, take koszty zwrotu Produktu, jeli ze wzgldu na swój charakter Produkt ten nie móg zosta w zwykym trybie odesany poczt.
   g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartoci Produktu wynikajce z korzystania z niego w sposób inny ni byo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji Konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tzn. zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta najczciej naklejki i szablony.
 
§ 12 Reklamacja i gwarancja
1. Umow Sprzeday objte s nowe Produkty.
2. W przypadku wystpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczce rkojmii w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacj naley zgosi pisemnie lub drog elektroniczn na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

§ 13  Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za porednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za porednictwem Sklepu internetowego zbierane s w celu realizacji Umowy Sprzeday, a jeeli Klient wyrazi na to zgod take w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mog by:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyk pocztow lub przesyk kuriersk, Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewonikowi lub porednikowi realizujcemu przesyki na zlecenie Administratora.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu patnoci elektronicznych lub kart patnicz Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsugujcemu powysze patnoci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbdnych do zawarcia Umowy Sprzeday skutkuje brakiem moliwoci zawarcia teje umowy.
 
§ 14 Postanowienia kocowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s w jzyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów patnoci i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpywaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu. O kadej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczególnoci: Kodeksu cywilnego; ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzysta z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. W tym celu moe zoy skarg za porednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

ZMIANY

Do dnia 31.01.17 r. §5 brzmia nastpujco: 

§ 5 Informacje ogólne 1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym s wyraone w zotych i s cenami brutto z uwzgldnieniem 23% podatku vat.

Do dnia 30.03.19 § 3 brzmia nastpujco:

§ 3 Kontakt ze sklepem Numer rachunku bankowego: Bank BG BNP Paribas 89 2030 0045 1110 0000 0188 6220.

 

 

WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Wiśniewski - zadzwoń : tel. 91 56 44 452, tel. kom. 661 440 819 lub 663 213 843. Godziny pracy: pn-pt 7-17 i sobota 8-14.

                      tworzenie stron www tworzenie stron www
    REGULAMIN | PRAWA AUTORSKIE | Pytania i Odpowiedzi FAQ | Szablony malarskie